Négy új ingyenes szolgáltatás a II. kerületben


Négy új ingyenes szolgáltatás a II. kerületben


Tovább

DélUtán lelkisegély szolgálat


Segítséget kínálunk


Tovább

Virtuális, kulturális és szabadidős ajánlatok TV nézés helyett



Tovább

Rólunk

Bemutatkozás és céljaink

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona

 

Tisztelt Érdeklődők!

Nappali intézményünk felnőtt, értelmi fogyatékossággal élő személyeknek nyújt ellátást.

Szolgáltatásaink a következők:

 • igény szerint meleg élelem biztosítása
 • szabadidős programok szervezése
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • munkavégzés lehetőségének szervezése
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése

 

A szociális törvényben előírtakon túl a következő szolgáltatásokat is nyújtjuk:

 • Bothmer torna
 • Zenefoglalkozás
 • Relaxációs foglalkozás
 • Művészeti nevelés
 • Önérvényesítő csoportok működésének támogatása
 • Kreatív kézműves tevékenységek
 • Szabadidős programok: kirándulások, nyaralás, múzeum, koncert, színház, opera látogatás, stb.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • Angol nyelv tanulás
 • Számítástechnikai alapismeretek

A személyi térítési díj (étkezési díj) a Bp. Főváros II. Ker. Önkormányzat Rendelete alapján kerül megállapításra.

Érdeklődés: A 061/394-2215 és 0620/548-3088 telefonszámokon Stefanikné Sulyán Ildikó intézményvezetőnél, cím: 1028 Budapest, Hidegkúti út 158.

Az értelmi fogyatékos személyek részére szociális szolgáltatás nyújtása az 1993. évi III. tv. és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet és módosításai értelmében, az ellátást igénybe vevők egyéni fejlesztése, foglalkoztatása. A fogyatékos személyek önállóságának és önrendelkezésének kibontakoztatása, a különböző társadalmi szerepek megtanulása. A nappali ellátás három fontos területen nyújt segítséget: normalizáció, integráció, szocializáció.

Alapelveink közül néhány:

 • az emberi méltóság, az állampolgári jogok tiszteletben tartása a szociális eljárások során
 • a szociális ellátásokhoz folyamodók életfeltételeinek javítása, jogaik és érdekeik érvényesítése

Értékeink közül néhány:

 • minőség, hatékonyság a szolgáltatásokban
 • differenciáltság, egyénre szóló ellátások
 • szociális biztonság megteremtése

kezdolapEllátottjaink:

Intézményünk ellátást igénybe vevők köre Budapesten, valamint a II. kerületben állandó bejelentett lakással vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévüket betöltött enyhe és középsúlyos értelmileg sérült személyek. Mindannyian családban élnek, szülőkkel és/vagy testvérekkel, illetve azok családjával, rendezett körülmények között, érzelmi biztonságban.

A szolgáltatás célja, feladata:

A nappali ellátást biztosító intézményünk célja, hogy az ellátást igénybe vevők részére lehetőséget biztosítson a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A szolgáltatás feladata, hogy az ellátást igénybe vevők részére szociális, mentális, pszichés állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtson. Az intézmény a helyi igényeknek megfelelően közösségi programokat szervez. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Az ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást szervez.

Hogyan

JELENTKEZZ

Az ellátást igénybe vevő személy vagy törvényes képviselője kérelmére önkéntesen, szóbeli vagy írásbeli kérelem alapján történik.

A felvételről vagy az elutasításról az intézményvezető dönt. Döntéséről értesíti (elutasítás esetén írásban) az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét.

A fogyatékos személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet.