Programok

Időröl-időre változatos programok

Programjaink tevékenységünk bemutatása:

A szolgáltatások szervezése napi és heti rend alapján történik, figyelembe véve az ellátást igénybe vevő életkorát, pszichés állapotát, érdeklődési körét. A foglakozásoknak meghatározott rendje van, amelyeken a lehetőségekhez mérten az ellátottak részt vesznek, természetesen saját akaratuk, döntésük alapján. * Mentálhigiénés ellátás biztosítása: folyamatosan, személyre szabottan.

A mentálhigiénés foglalkozások a következők:

* ének-zene, drámafoglalkozás, művészeti nevelés, néptánc és modern tánc, Bothmer gimnasztika, frissítő masszázs, egyéni és kiscsoportos mozgásfejlesztés (lazító- és kondicionáló) / torna, jóga * egyéni és kiscsoportos gyógypedagógiai fejlesztés * Az egészségügyi szakellátáshoz való hozzájutás segítése (felvilágosítás, tanácsadás) * Szabadidő kulturált eltöltése: napi, heti rend szerint – rendszeresen egyeztetett módon tervezzük, szervezzük. Tömegkommunikációs - és sporteszközöket biztosítunk. Alapfeladatunkon túl is szervezünk programokat: kirándulás, múzeum, színház, mozi, opera, kiállítások látogatása, nyaralás. o Munkavégzés: a részvétel önkéntes - munkatevékenység képességfejlesztés céljából, - a házi, ház körüli munka az ellátottak feladata, a segítők igény és szükség esetén segítséget nyújtanak. * Kézműves tevékenységek: az ellátást igénybe vevők érdeklődési körüknek, kedvtelésüknek megfelelően választják ki: szövés különböző technikákkal, pl. gyöngyszövés, hímzés, subázás, ajándéktárgyak készítése ünnepekre, stb. o Hivatalos ügyek intézésének segítése o Segítjük és támogatjuk az önérvényesítő csoport működését o Egyéb szolgáltatások, amelyek az ellátáshoz kapcsolódnak.

Az ellátást igénybe vevők fejlesztése, önrendelkezése, önállóbb életvitelének segítése érdekében szolgáltatásaink a következőkkel bővültek:

- Relaxációs foglalkozás az ellátottak számára – Ellátást igénybevevők életútjának követése, életvitelének támogatása - Önálló, önrendelkező élet segítése, tanácsadás. Az ellátást igénybe vevő képességprofiljának leírását, egyéni fejlődését, pedagógiai, mentális egyéb segítségnyújtási feladatokat, azok időbeni ütemezését, a foglalkoztatásban való részvételt az egyéni fejlesztési terv tartalmazza. Programunk célja, várható eredménye: ellátást igénybe vevők számára elérhető szolgáltatási környezet kialakítása, az ellátások hatékonyabban szolgálják a társadalmi integrációt és összetartozást, az önrendelkezésen alapuló lehető legönállóbb életvitelt. A nappali ellátás alapvetően egy nyitott, szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet betöltő ellátási forma, amely hátterét adhatja települési szinten az ellátások összekapcsolásának.

Bercse László az ÉNO ellátottja és az ÉFOÉSZ munkatársának Nemzetközi érdekképviseleti munkájának beszámolója a 2018. évről

Hogyan

JELENTKEZZ

Az ellátást igénybe vevő személy vagy törvényes képviselője kérelmére önkéntesen, szóbeli vagy írásbeli kérelem alapján történik.

A felvételről vagy az elutasításról az intézményvezető dönt. Döntéséről értesíti (elutasítás esetén írásban) az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét.

A fogyatékos személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet.